ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สพม.นครศรีธรรมราช c32
2  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม c13
3  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ c19
4  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม c45
5  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา c23
6  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก c64
7  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก c08
8  โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม c40
9  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร c18
10  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา c20
11  โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม c55
12  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม c39
13  โรงเรียนตระพังพิทยาคม c25
14  โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต c52
15  โรงเรียนตะแพนพิทยา c49
16  โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม c63
17  โรงเรียนทรายขาววิทยา c27
18  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร c07
19  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา c11
20  โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ c12
21  โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก c15
22  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ c04
23  โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล c31
24  โรงเรียนธรรมโฆสิต c59
25  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร c43
26  โรงเรียนนาบอน c14
27  โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" c44
28  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก c46
29  โรงเรียนประภัสสรรังสิต c37
30  โรงเรียนปากพนัง c21
31  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ c41
32  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ c28
33  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล c51
34  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ จังหวัดนนทบุรี c65
35  โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ c09
36  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ c42
37  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช c05
38  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 c58
39  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา c60
40  โรงเรียนสตรีทุ่งสง c10
41  โรงเรียนสองพิทยาคม c33
42  โรงเรียนสองแคววิทยาคม c38
43  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม c53
44  โรงเรียนสาครพิทยาคาร c48
45  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา c29
46  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ c30
47  โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ c61
48  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม c56
49  โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล c62
50  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล c47
51  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา c35
52  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา c17
53  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ c06
54  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ c01
55  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช c02
56  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม c16
57  โรงเรียนเสาธงวิทยา c24
58  โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" c57
59  โรงเรียนแม่พริกวิทยา c34
60  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" c54
61  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม c36
62  โรงเรียนแม่แจ่ม c50
63  โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง c26
64  โรงเรียนโยธินบำรุง c03
65  โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ c22