ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา c60
2  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี c66
3  สพม.นครศรีธรรมราช c32
4  โรงเรียนกระบุรีวิทยา c68
5  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร c76
6  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม c13
7  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ c19
8  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม c45
9  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา c23
10  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก c64
11  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก c08
12  โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม c40
13  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ c72
14  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร c18
15  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา c20
16  โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม c69
17  โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม c55
18  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม c39
19  โรงเรียนตระพังพิทยาคม c25
20  โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต c52
21  โรงเรียนตะแพนพิทยา c49
22  โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม c63
23  โรงเรียนทรายขาววิทยา c27
24  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร c07
25  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา c11
26  โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ c12
27  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 750
28  โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก c15
29  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร c71
30  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ c04
31  โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล c31
32  โรงเรียนธรรมโฆสิต c59
33  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร c43
34  โรงเรียนนาบอน c14
35  โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" c44
36  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก c46
37  โรงเรียนประภัสสรรังสิต c37
38  โรงเรียนปากพนัง c21
39  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ c41
40  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ c28
41  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล c51
42  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ จังหวัดนนทบุรี c65
43  โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ c09
44  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ c42
45  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช c05
46  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 c58
47  โรงเรียนสตรีทุ่งสง c10
48  โรงเรียนสตรีระนอง c75
49  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา c74
50  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 710
51  โรงเรียนสวนศรี 721
52  โรงเรียนสองพิทยาคม c33
53  โรงเรียนสองแคววิทยาคม c38
54  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม c53
55  โรงเรียนสาครพิทยาคาร c48
56  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา c29
57  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ c30
58  โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ c61
59  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม c56
60  โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล c62
61  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล c47
62  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
63  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา c35
64  โรงเรียนเชียรใหญ่ 773
65  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา c17
66  โรงเรียนเซกา c70
67  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ c06
68  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ c01
69  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช c02
70  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม c16
71  โรงเรียนเสาธงวิทยา c24
72  โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" c57
73  โรงเรียนแม่พริกวิทยา c34
74  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" c54
75  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม c36
76  โรงเรียนแม่แจ่ม c50
77  โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง c26
78  โรงเรียนโยธินบำรุง c03
79  โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ c22
80  โรงเรียนในเตาพิทยาคม c73
81  โรงเรียนไชยปราการ c67